Algemene artikelen

Digitalisering patiëntendossiers overtreft beoogde resultaat bij ADRZ

Digitisation of patient records exceeds intended result at ADRZ
VRIJBLIJVEND ADVIES

WIJ NEMEN BINNEN ÉÉN DAG CONTACT MET U OP